I Ogólnopolskie Forum Aptek Niezależnych

03.03.2017, Warszawa,

udział w konferencji
195.00 PLN (od 8 grudnia 2016 do 3 marca 2017)

DLA PIERWSZYCH 100 ZGŁOSZEŃ - PROMOCJA! ROCZNA PRENUMERATA

Forum. Przyszłość w obliczu rosnącej konkurencji i zmieniających się realiów prawnych i ekonomicznych.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do udziału w, pierwszym na rynku, wydarzeniu dedykowanym właścicielom, kierownikom i pracownikom aptek niezależnych.

Rynek dynamicznie podzielił się na dwie części: połowę stanowią apteki sieciowe a połowę apteki niezależne. Bez względu na zmianę prawa, oba typy aptek pozostaną i będą między sobą konkurować o pacjentów.

Dziś dane rynkowe wskazują, że pacjenci przemieszczają się z aptek niezależnych do sieci. Wartość rynku w sieciach rośnie szybciej niż ilość aptek sieciowych.

Podczas Forum chcemy pokazać, jak ten trend przełamać.

Pierwszy dzień wykładów i dyskusji pokaże możliwości skutecznego konkurowania i łączenia misji pomocy pacjentowi z bardzo dobrą pozycją biznesową apteki. Eksperci, którzy są praktykami w swojej dziedzinie, zaprezentują liczne, sprawdzone rozwiązania z zakresu marketingu aptecznego, zarządzania, zakupów, opieki farmaceutycznej, czy prawa.

Udział w konferencji = inspiracje na temat

  • skutecznej konkurencji z istniejącymi w sąsiedztwie sieciami aptecznymi
  • właściwych kierunków zmian we własnej aptece
  • strategii poprawy marży w aptece
  • usprawnienia zakupów
  • przyjaznej obsługi pacjentów
  • sposobu skorzystania na zmianach prawnych
Do zobaczenia na spotkaniu, które wyznaczy nową przyszłość niezależnych aptek w Polsce.

Organizator:

Puls Farmacji
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
www.pulsfarmacji.pl

 

Partnerzy

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy

3 marca 2017

09:30

Rejestracja uczestników

10:00

Rynek farmaceutyczny - aktualna sytuacja oraz pozycja aptek niezależnych.

Tomasz Barałkiewicz, Pharmaceutical Consulting

10:30

Przyszłość aptek niezależnych na rynku - szanse i silne strony

prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11:30

Przerwa

11:45

Dobrze kupować. Sekrety dobrych zakupów w hurtowaniach i u producentów.

mgr Ewa Budzowska, Apteka od Serca, Program Partnerski

13:00

Lunch

13:45

Co lubią pacjenci? Najlepsze praktyki działania aptek w Polsce.

Artur Schab, Pharmaceutical Consulting

15:15

Ceny i promocje - jak być promocyjną apteką i utrzymać marżę?

Tomasz Barałkiewicz, Pharmaceutical Consulting

16:45

Zakończenie

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

udział w konferencji
195.00 PLN (od 8 grudnia 2016 do 3 marca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
I Ogólnopolskie Forum Aptek Niezależnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

9. Nieodwołanie zgłoszenia na najpóźniej 2 dni wcześniej i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie kosztem w wysokości 100 zł brutto.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Żaneta Pieczek

T 22 333 9728

F 22 333 97 78

z.pieczek@pulsmedycyny.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

+48 695 370 216

redakcja@pulsmedycyny.pl